Menu:

Taal:

Sprache: Deutsch
Taal: Nederlands

Contact:

David Schmidhofer david.schmidhofer
@nl-de.com

Condities


1) Geldigheid

a) Deze condities zijn van toepassing op de gehele transactie vanaf en gedurende hun publicatie op het internet en voor zover geen andere overeenkomsten zijn gesloten.

b) Door het geven van een opdracht stemt de klant in met deze condities.

c) In het geval van juridische ongeldigheid van aparte punten blijven de overige punten van deze condities bindend.

2) Opdrachten

Voor zover geen andere overeenkomsten zijn gesloten, zijn voor het geven van opdrachten de volgende bepalingen van toepassing:

a) Opdrachten worden gegeven via e-mail.

b) De order bevat het daarvoor overeengekomen honorarium en de gewenste levertermijn. Zodra de vertaler een orderbevestiging verstuurt, zijn het honorarium en de levertermijn voor beide partijen bindend.

c) De opdrachtgever deelt aan de vertaler mee waarvoor de vertaling gebruikt zal worden. Indien hij dat niet doet, moet de vertaler de vertaling naar eer en geweten uitvoeren. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die voortvloeien uit een niet bekendgemaakt gebruiksdoeleinde.

d) De opdrachtgever verzendt de te vertalen tekst aan de vertaler in electronische vorm in een gebruikelijk filetype.

e) Voor de talige en inhoudelijke correctheid van de brontekst is de opdrachtgever verantwoordelijk. De vertaler heeft het recht om bij talige of inhoudelijke onduidelijkheden naar beste weten te vertalen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken die hieruit voortvloeien.

f) Het aannemen van een opdracht wordt bevestigd per e-mail. Pas nadat deze bevestiging is verstuurd, geldt de opdracht als aangenomen.

3) Honorarium

a) Voor vertalingen zijn de door de vertaler schriftelijk bekend gemaakte of samen overeengekomen prijzen van toepassing.

b) De overeengekomen of door de vertaler bekend gemaakte prijzen zijn eindprijzen.

c) Wanneer niets anders wordt overeengekomen, dan wordt de prijs berekend op basis van het aantal woorden in de brontekst.

d) Voor speciale formele richtlijnen, ijlopdrachten, handgeschreven teksten, PDF-teksten, bijzonder moeilijke teksten, teksten voor publicatie en andere omstandigheden die het werk van de vertaler bemoeilijken, kunnen toeslagen worden afgesproken.

4) Levering

a) Voor zover geen andere overeenkomsten zijn gesloten, wordt de vertaling per e-mail geleverd.

b) De vertaling is geleverd wanneer ze door de vertaler is verstuurd (verzendingsprotocol).

c) Een duidelijke overschrijding van een levertermijn wordt aan de opdrachtgever tijdig bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft dan het recht om het contract op te zeggen.

5) Aansprakelijkheid en reclamatie

a) Reclamaties moeten binnen 2 weken na de levering worden ingediend. Na deze termijn is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

b) Gebreken moeten door de opdrachtgever voldoende worden uitgelegd en aangetoond.

c) De vertaler moet een behoorlijke termijn worden toegestaan om de gebreken ongedaan te maken. Zoniet kan de vertaler niet meer aansprakelijk worden gesteld. Als de gebreken tijdig worden ongedaan gemaakt, dan heeft de opdrachtgever geen recht op prijsvermindering.

d) Niet essentiële gebreken kunnen geen reden zijn om het contract op te zeggen of voor een prijsvermindering.

e) Gebreken, die op grond van gebreken in de brontekst ontstaan, kunnen geen reden zijn om het contract op te zeggen of voor een prijsvermindering.

f) Gebreken, die op grond van ontbrekende informatie van de opdrachtgever aan de vertaler ontstaan, kunnen geen reden zijn om het contract op te zeggen of voor een prijsvermindering.

g) Als de door de vertaler gebruikte terminologie niet overeenstemt met de terminologie van de opdrachtgever, dan is dat geen gebrek, voor zover geen andere overeenkomsten zijn gesloten. Het enige criterium is de juistheid van de vertaling.

h) Moeilijk leesbare teksten worden naar beste weten vertaald. Voor eventuele gebreken bij het vertalen van moeilijk leesbare teksten kan de vertaler niet aansprakelijk worden gesteld.

6) Schadevergoeding

a) Mogelijke schadeclaims tegen de vertaler zijn beperkt tot het factuurbedrag, voor zover niet wettelijk anders geregeld. Voor winstderving en gevolgschade kan de vertaler niet aansprakelijk worden gesteld.

b) Wanneer de vertaler een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, dan is de aansprakelijkheid voor eventuele fouten beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval overeenkomstig deze verzekering wordt uitbetaald.

7) Betaling

a) Het honorarium moet binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum op de bankrekening van de vertaler verschijnen.

b) Het gehele bedrag van de rekening moet, indien geen andere overeenkomsten zijn gesloten, op het door de vertaler op de rekening aangegeven rekeningnummer worden overgemaakt.

8) Plicht tot geheimhouding

a) Alle teksten worden vertrouwelijk behandeld. De vertaler is verplicht tot geheimhouding van alle hem door zijn bezigheid bekend geworden informatie.

b) Voor de veiligheid van elektronische datatransmissie kan de vertaler niet aansprakelijk worden gesteld. Als de opdrachtgever enige vorm van codering wenst, dan moet hij dat aan de vertaler vóór zijn order meedelen.

9) Aanvullende bepalingen

De vertaler is gerechtigd om de naam van de Opdrachtgever op een bescheiden wijze als referentie op te nemen op zijn website.